Welcome to the Activities
อัตลักษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ฝ่ายงานกิจกรรม PDF พิมพ์ อีเมล


อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีมอบใบประกาศ ปีการศึกษา2554 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ ๐๓ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๔:๒๗ น.

พิธีมอบใบประกาศนักเรียน-นักศึกษา ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา2554

วันที่ 28 มีนาคม 2555

(...ประมวลภาพพิธีมอบประกาศนียบัตร...)

LAST_UPDATED2
 
ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา ปวช.3 ปวส.2 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ ๐๓ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๔:๕๖ น.

ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 ปีการศึกษา2554 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555

ณ โรงแรมคุ้มสุพรรณสุพรรณบุรี

(...ประมวลภาพปัจฉิมนิเทศ...)

LAST_UPDATED2
 
สอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ ๐๓ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๕:๐๓ น.

สอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ปวช.

วันที่ 22-25 มีนาคม 2555

(...ประมวลภาพสอบนักเรียนใหม่...)

LAST_UPDATED2
 
กีฬาสีภายใน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ ๐๓ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๕:๑๐ น.

กีฬาสีภายในวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

วันที่ 9-11 ธันวาคม 2554

(...ประมวลภาพกีฬาสี...)

LAST_UPDATED2
 
Fix It Center PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ ๐๓ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๕:๕๖ น.

Fix It Center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำท่วม จังหวัดปทุมธานี วันที่ 22-24 ธันวาคม 2554

(...ประมวลภาพ Fix It Center...)

LAST_UPDATED2
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ PDF พิมพ์ อีเมล

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. ส่งเสริมและสนันสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่างๆขึ้นภายในสถานศึกษา

2. ดำเนินการจัดตั้งและควบคุมดูแลองค์กรการวิชาชีพต่างๆขึ้นในสถานศึกษา

3. จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา สังคม ชุมชน และกิจกรรมต่างๆในวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

4. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้าร่วมฝึกอบรมให้สอดคล้อง

และเป็นไปตามนโยบายคุณธรรมพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รวมทั้งโครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์

5. ควบคุมดูแลกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญและนักศึกษาวิชาทหาร

6. ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา

7. ความคุมและดำเนินการให้มีกิจกรรมหน้าเสาธง

8. ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในภายในและภายนอกสถานศึกษา

9. สรุปการประเมินและดำเนินการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

10. จัดทำปฎิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฎิบัติงานตามลำดับขั้น

11. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

12. ปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย